logo

Sự co xoắn ở các mức độ khác nhau của nhiễm sắc thể tạo điều kiện thuận lợi cho

Nhiễm sắc thể là cấu trúc dạng sợi nằm bên trong nhân của tế bào động vật và thực vật. Mỗi nhiễm sắc thể được cấu tạo từ protein và một chuỗi ADN dài, chứa đựng một phần hoặc toàn bộ vật chất di truyền của sinh vật. Sự co xoắn ở các mức độ khác nhau của nhiễm sắc thể tạo điều kiện thuận lợi cho Sự phân li và tổ hợp NST trong phân bào.


Câu hỏi: Sự co xoắn ở các mức độ khác nhau của nhiễm sắc thể tạo điều kiện thuận lợi cho

A.Sự phân li nhiễm sắc thể trong phân bào.

B.Sự tổ hợp nhiễm sắc thể trong phân bào.

C.Sự biểu hiện hình thái NST ở kì giữa.

D.Sự phân li và tổ hợp NST trong phân bào.

Trả lời

Đáp án đúng: D.Sự phân li và tổ hợp NST trong phân bào.

Sự co xoắn ở các mức độ khác nhau của nhiễm sắc thể tạo điều kiện thuận lợi cho Sự phân li và tổ hợp NST trong phân bào.

>>> Tham khảo: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây mất cân bằng gen nghiêm trọng nhất là?


Giải thích của giáo viên Toploigiai về lí do chọn đáp án D.

Mỗi nhiễm sắc thể có một điểm co thắt gọi là tâm động (centromere), tâm động chia nhiễm sắc thể thành 2 phần (hoặc 2 cánh). Cánh ngắn của nhiễm sắc thể được gọi là cánh p. Cánh dài của nhiễm sắc thể được gọi là cánh q. Vị trí của tâm động trên mỗi nhiễm sắc thể qui định hình dạng của nhiễm sắc thể, và được sử dụng để mô tả vị trí các gen một cách cụ thể.

Đơn vị cấu tạo nên NST là nuclêôxôm, mỗi nuclêôxôm gồm có lõi là 8 phân tử histon và được một đoạn ADN chứa 146 cặp nucleotit quấn quanh 1 vòng. Giữa hai nuclêôxôm liên tiếp là một đoạn ADN và một phân tử histon. Chuỗi nuclêôxôm tạo thành sợi cơ bản có đường kính 11nm, sợi cơ bản cuộn xoắn bậc hai tạo thành sợi nhiễm sắc có đường kính 30nm, sợi nhiễm sắc lại được cuộn xoắn lần nữa tạo thành sợi siêu xoắn có đường kính 300nm, cuối cùng sợi siêu xoắn được xoắn tiếp một lần nữa tạo thành cromatit có đường kính 700nm. Ở kì giữa NST ở trạng thái kép gồm 2 cromatit nên đường kính của NST có thể đạt tới 1400nm. Như vậy mức xoắn 3 có đường kính 300nm

Sự co xoắn ở các mức độ khác nhau của nhiễm sắc thể tạo điều kiện thuận lợi cho

 Mỗi NST chứ 1 phân tử ADN có thể dài gấp hàng ngàn lần so với đường kính của nhân tế bào. Mỗi tế bào sinh vật nhân thực thường chứa nhiều NST. NST có thể xếp gọn vào nhân tế bào và dễ di chuyển trong quá trình phân chi tế bào là do các NST liên kết với các protein và co xoắn lại ở các mức độ khác nhau.

=> Sự co xoắn ở các mức độ khác nhau của nhiễm sắc thể tạo điều kiện thuận lợi cho Sự phân li và tổ hợp NST trong phân bào.


Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung thêm kiến thức về NST

Câu 1: Cấu trúc của một nucleoxom gồm

A. Một đoạn phân tử ADN quấn 11/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histon.

B. Phân tử ADN quấn 7/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phan tử histon.

C. Phân tử histon được quấn quanh bởi 1 đoạn ADN dài 146 nucleotit.

D. 8 phân tử histon được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN dài 146 cặp nucleotit

Đáp án đúng: D. 8 phân tử histon được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN dài 146 cặp nucleotit

Câu 2: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bằng

A. 2nm        

B. 11nm

C. 20nm        

D. 30nm

Đáp án đúng: B. 11nm

Câu 3: Cho các cấu trúc sau:

(1) Cromatit. 

(2) Sợi cơ bản. 

(3) ADN xoắn kép. 

(4) Sợi nhiễm sắc.

(5) Vùng xếp cuộn. 

(6) NST ở kì giữa. 

(7) Nucleoxom.

Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực thì trình tự nào sau đây là đúng?

A. (2) – (7) – (3) – (4) – (5) – (1) – (6)

B. (3) – (7) – (2) – (4) – (5) – (1) – (6)

C. (6) – (7) – (2) – (4) – (5) – (1) – (3)

D. (3) – (1) – (2) – (4) – (5) – (7) – (6)

Đáp án đúng: B. (3) – (7) – (2) – (4) – (5) – (1) – (6)

Câu 4: Quan sát nhiều tế bào sinh dưỡng của một châu chấu có kiểu hình bình thường dưới kính hiển vi vào kì giữa, người ta thấy các tế bào chỉ có 23NST. Kết luận nào sau đây đúng nhất về cá thể châu chấu nói trên?

A. Đó là châu chấu đực do ở châu chấu đực, cặp NST giới tính chỉ có một chiếc.

B. Đó là châu chấu đực do NST giới tính chỉ có một chiếc.

C. Đó là châu chấu đực do bị đột biến làm mấy đi một NST.

D. Có thể là châu chấu đực hoặc cái do đột biến làm mất đi 1 NST.

Đáp án đúng: A. Đó là châu chấu đực do ở châu chấu đực, cặp NST giới tính chỉ có một chiếc

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về NST trong tế bào sinh dưỡng của các loài?

A. Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc.

B. NST thường bao giờ cũng tồn tạo thành từng cặp tương đồng và có số lượng nhiều hơn NST giới tính.

C. NST giới tính chỉ có một cặp có thể tương đồng hoặc không tương đồng, ở một số loài NST giới tính chỉ có một chiếc.

D. Cặp NST giới tính ở giới cái bao giờ cũng gồm 2 chiếc có thể tương đồng hoặc không tương đồng.

Đáp án đúng: D. Cặp NST giới tính ở giới cái bao giờ cũng gồm 2 chiếc có thể tương đồng hoặc không tương đồng.

------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tìm hiểu về câu hỏi Sự co xoắn ở các mức độ khác nhau của nhiễm sắc thể tạo điều kiện thuận lợi cho gì? CHúng tôi hi vọng bài viết này hữu ích với các bạn, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 12/10/2022 - Cập nhật : 12/10/2022