logo

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2 (có đáp án) - P1

Câu 1. Nội dung nào phản ánh đúng vị trí của kinh tế Liên Xô trong nền kinh tế thế giới từ những năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

A. Liên Xô là siêu cường kinh tế duy nhất.

B. Liên Xô là cường quốc công nghiệp thứ hai ở châu Âu.

C. Liên Xô là cường quốc công nghiệp thứ hai trên thế giới.

D. Liên Xô là một nước có nền nông nghiệp hiện đại nhất thế giới.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Từ những năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai trên thế giới (sau Mĩ).

Câu 2. Vào năm 1957, Liên Xô đã

A. đưa con người bay vòng quanh Trái Đất.      

B. phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

C. chế tạo thành công bom nguyên tử.       

D. đứng đầu thế giới về sản lượng công nghiệp.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

Câu 3. Một trong những thành công của Liên Xô trong hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 - những năm 70) là :

A. trở thành nước đi đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ.

B. trở thành nước tiên phong trong cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp.

C. trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về vũ khí sinh học.

D. trở thành quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: Một trong những thành công của Liên Xô trong hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 - những năm 70) là trở thành nước đi đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ.

Câu 4. Yuri Ga-ga-rin là ai ?

A. Là người đầu tiên thám hiểm Mặt Trăng.

B. Là nhà du hành vũ trụ đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất

C. Là người đầu tiên thám hiểm sao Hỏa.

D. Là người đã thiết kế - chế tạo thành công vệ tinh nhân tạo Spút-ních.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Yuri Ga-ga-rin là nhà du hành vũ trụ đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

Câu 5. Sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực giáo dục là?

A. Hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học.

B. Bắt đầu thực hiện phổ cập giáo dục Trung học trong cả nước.

C. Trở thành một trong những nước có mặt bằng dân trí cao nhất thế giới.

D. Là nước đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật hùng hậu nhất thế giới.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã trở thành một trong những nước có mặt bằng dân trí cao nhất thế giới.

Câu 6. Thuận lợi lớn của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. các nước tư bản dỡ bỏ cấm vận, bao vây.

B. vị thế, uy tín của được nâng cao trên thế giới.

C. trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới.

D. Liên bang Xô Viết được mở rộng, số thành viên tăng lên 15 nước.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Vì là một trong những nước trụ cột trong cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nên sau chiến tranh, vị thế và uy tín của Liên Xô được nâng cao trên trường quốc tế.

Câu 7. Trong những năm 1946 – 1950, nhân dân Liên Xô đã

A. tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế.

B. tiến hành xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

C. tiến hành công cuộc cải tổ đất nước.

D. tiến hành đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: Liên Xô là nước thiệt hại nặng nề nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Vì vậy, từ năm 1946 đến năm 1950, nhân dân Liên Xô đã tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế.

Câu 8. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) ở Liên Xô đã hoàn thành trước thời hạn

A. 7 tháng.

B. 8 tháng.

C. 9 tháng.

D. 10 tháng.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) ở Liên Xô đã hoàn thành trong vòng 4 năm 3 tháng, tức là hoàn thành trước thời hạn 9 tháng.

Câu 9. Chiến tranh thế giới thứ hai đã gây thiệt hại như thế nào đối với Liên Xô?

A. Làm 25 triệu người chết.       

B. Làm 26 triệu người chết.

C. Làm 27 triệu người chết.       

D. Làm 28 triệu người chết.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Chiến tranh thế giới thứ hai đã khiến 27 triệu người ở Liên Xô chết, chủ yếu là thanh niên tham gia chiến tranh.

Câu 10. Trong giai đoạn 1945 – 1950, Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây?

A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới.

C. Là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

D. Đưa con người bay vòng quanh Trái Đất.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: Trong giai đoạn 1945 – 1950, Liên Xô đạt được thành tựu chế tạo thành công bom nguyên tử. Các thành tựu còn lại ở giai đoạn sau.

Câu 11. Từ năm 1950 đến những năm 1970, nhân dân Liên Xô đã thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

A. Chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít.

B. Tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế.

C. Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

D. Cải tổ đất nước theo con đường cộng sản chủ nghĩa.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Từ năm 1950 đến những năm 1970, nhân dân Liên Xô đã tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Câu 12. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô diễn ra trong khoảng thời gian nào ?

A. 1945 – 1949.       

B. 1946- 1950.

C. 1947-1951.       

D. 1945- 1951.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô diễn ra trong những năm 1946 – 1950.

Câu 13. Những thành tựu của kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô (1945 - 1950) là

A. sản lượng công nghiệp và nông nghiệp năm 1950 đạt mức sản lượng năm 1940.

B. sản lượng nông nghiệp, công nghiệp đều vượt mức sản lượng năm 1940.

C. sản lượng công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh.

D. sản lượng công nghiệp và nông nghiệp đều tăng 73%.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Những thành tựu của kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô (1945 - 1950) là sản lượng công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh.

Câu 14. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào thời gian nào?

A. Năm 1948.       

B. Năm 1949.

C. Năm 1950.       

D. Năm 1947.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

Câu 15. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì ?

A. Khẳng định vai trò to lớn của Liên Xô đối cách mạng thế giới.

B. Đưa thế giới bước vào thời đại chiến tranh hạt nhân.

C. Thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ bị phá vỡ.

D. Khiến Liên Xô trở thành nước đầu tiên sở hữu vũ khí nguyên tử.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử đã phá vỡ thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mĩ.

Câu 16. Công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1950 đến những năm 1970 được thực hiện bởi

A. các kế hoạch ngắn hạn.

B. các kế hoạch dài hạn.

C. sự giúp đỡ của các nước đồng minh.

D. sự viện trợ của Mĩ.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1950 đến những năm 1970 được thực hiện bởi các kế hoạch dài hạn.

Câu 17. Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đi đầu thế giới trong những ngành nào?

A. Công nghiệp nặng, nông nghiệp.

B. Tài chính, thương mại.

C. Công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng.

D. Công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích: Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đi đầu thế giới trong những ngành công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân.

Câu 18. Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ mấy trên thế giới?

A. Thứ nhất.             B. Thứ hai.

C. Thứ ba.             D. Thứ tư.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

Câu 19. Sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là

A. Liên Xô chế tạo thành công động cơ phản lực (1949).    B. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo (1957).

C. Liên Xô phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh Trái Đất (1961).      D. Liên Xô xây dựng trạm vệ tinh ngoài Trái Đất (1972).

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1961, Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ đưa con người bay vòng quanh Trái Đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

Câu 20. Nguyên nhân chủ quan khiến chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô là

A. sự chống phá của các thế lực thù địch bên ngoài.

B. sự mất đoàn kết trong khối xã hội chủ nghĩa.

C. chính sách bao vây, cấm vận của Mĩ.

D. gặp nhiều sai lầm khi cải tổ đất nước.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích: Nguyên nhân chủ quan khiến chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô là gặp nhiều sai lầm khi cải tổ đất nước. Các phương án còn lại là nguyên nhân khách quan.

Câu 21. Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là

A. đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí.

B. thiếu dân chủ và công bằng trong xã hội.

C. cơ chế quản lí tập trung quan liêu bao cấp.

D. sự chống phá của Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích: Sự chống phá của Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa là nguyên nhân khách quan dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.

Câu 22. Nguyên nhân chủ quan khiến chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Đông Âu là

A. rập khuôn máy móc mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

B. sự bao vây và chống phá của các nước tư bản Tây Âu.

C. chính sách phá hoạt của các thế lực thù địch trong nước.

D. sự mất đoàn kết trong khối xã hội chủ nghĩa.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: Một trong những nguyên nhân khiến chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Đông Âu là rập khuôn máy móc mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, nên khi Liên Xô lâm vào khủng hoảng, các nước này cũng nhanh chóng rơi vào khủng hoảng và tan rã.

Câu 23. Sai lầm lớn nhất của Liên Xô trong quá trình thực hiện cải tổ đất nước là

A. thực hiện kinh tế thị trường.

B. thực hiện đa nguyên chính trị.

C. thực hiện dân chủ hoá đời sống chính trị.

D. thực hiện kinh tế bao cấp trong một thời gian dài.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Sai lầm lớn nhất của Liên Xô trong quá trình thực hiện cải tổ đất nước là thực hiện đa nguyên chính trị, từ đó đánh mất vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Và dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Câu 24. Thành tựu về mặt xã hội của Liên Xô trong khoảng 20 năm xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1950 – nửa đầu những năm 70) là

A. tỉ lệ công nhân chiếm hơn 50 % người lao động trong cả nước.

B. trở thành quốc gia có nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới.

C. trình độ học vấn của người dân cao nhất thế giới.

D. tỉ lệ nông dân chiếm 90 % dân số trong cả nước.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: Thành tựu về mặt xã hội của Liên Xô trong khoảng 20 năm xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1950 – nửa đầu những năm 70) là tỉ lệ công nhân chiếm hơn 50 % người lao động trong cả nước.

Câu 25. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. hòa bình, trung lập.

B. chi phối đồng minh.

C. ngăn cản phong trào giải phóng dân tộc.

D. bảo vệ hòa bình thế giới.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích: Chính sách đối ngoại của Liên Xô là bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 26. Nội dung nào không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Khống chế, chi phối các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

B. Thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn.

C. Thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới.

D. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn, đó là bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 27. Một trong những nguyên nhân khiến Liên Xô có thể nhanh chóng khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. sự giúp đỡ của các nước xã hội của Mĩ.

B. sự viện trợ của Mĩ và các nước tư bản.

C. tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân.

D. sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Một trong những nguyên nhân khiến Liên Xô có thể nhanh chóng khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân.

Câu 28. Một trong những nguyên nhân khiến Liên Xô có thể thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. tiềm lực về kinh tế và quốc phòng.

B. sự giúp đỡ của các nước đồng minh.

C. sự suy yếu của Mĩ và các nước tư bản.

D. sự viện trợ của tổ chức Liên hợp quốc.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích: Tiềm lực về kinh tế và quốc phòng lớn mạnh chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Liên Xô có thể thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 29. Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949)?

A. Phá thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ.

B. Làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mĩ.

C. Chứng tỏ sự phát triển vượt bậc của nền khoa học – kĩ thuật Xô viết.

D. Tạo ra thế cân bằng về vũ khí nguyên tử giữa Mĩ và Liên Xô.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949) mới chỉ bước đầu làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ vì đã khiến Mĩ mất độc quyền vũ khí nguyên tử - một loại vũ khí mang tính hủy diệt cao lúc bấy giờ.

Câu 30. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tuyên bố giải thể khi nào?

A. Trước khi Chiến tranh lạnh chấm dứt.

B. Trước khi Chiến tranh lạnh bắt đầu.

C. Sau khi Putin lên làm Tổng thống Liên bang Nga.

D. Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích: Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tuyên bố giải thể năm 1991, ngay sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ.

icon-date
Xuất bản : 23/11/2021 - Cập nhật : 06/12/2021