logo

Tom said, “I’ll give you this book back tomorrow, Mary.”

Câu hỏi :

Tom said, “I’ll give you this book back tomorrow, Mary.”

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Dịch:

Tom nói, “Tôi sẽ trả lại bạn cuốn sách này vào ngày mai, Mary.”

A. Tom nói với Mary rằng cô ấy sẽ trả lại anh ấy cuốn sách đó vào ngày hôm sau.

B. Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không trả lại cô ấy cuốn sách đó vào ngày hôm sau.

C. Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ trả lại cô ấy cuốn sách đó vào ngày hôm sau.

D. Tom nói với Mary rằng tôi sẽ trả lại bạn cuốn sách đó vào ngày hôm sau.

Chọn đáp án C vì dùng cấu trúc S + told +S

icon-date
Xuất bản : 22/01/2023 - Cập nhật : 15/07/2023

Xem thêm các chủ đề liên quan