logo

Toán lớp 4 trang 128 bài 1, 2, 3?

Đáp án chi tiết, giải thích dễ hiểu nhất cho câu hỏi: “Toán lớp 4 trang 128 bài 1, 2, 3?” cùng với kiến thức tham khảo do Top lời giải biên soạn là tài liệu cực hay và bổ ích giúp các bạn học sinh ôn tập và tích luỹ thêm kiến thức bộ môn Toán lớp 5

Trả lời câu hỏi: Toán lớp 4 trang 128 bài 1, 2, 3?

Bài 1: Tính

Toán lớp 4 trang 128 bài 1, 2, 3?

Phương pháp giải:

Ta có thể viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 11, sau đó thực hiện phép cộng hai phân số như thông thường.

Đáp án:

Toán lớp 4 trang 128 bài 1, 2, 3? (ảnh 2)

Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm: 

Toán lớp 4 trang 128 bài 1, 2, 3? (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án:

Toán lớp 4 trang 128 bài 1, 2, 3? (ảnh 4)

Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 2/3m, chiều rộng 3/10m Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Nửa chu vi hình chữ nhật = chiều dài + chiều rộng.

Đáp án:

Tóm tắt:

Chiều dài: m

Chiều rộng: m

Nửa chu vi hình chữ nhật: ... m?

Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

Toán lớp 4 trang 128 bài 1, 2, 3? (ảnh 5)

Đáp số: 29/30 m  

Bổ sung thêm kiến thức cùng Top lời giải thông qua bài mở rộng về phân số nhé!

Kiến thức mở rộng về phân số

I. Lý thuyết về phân số

1. Khái niệm phân số

- Phân số là sự biểu diễn số hữu tỷ dưới dạng tỷ lệ của hai số nguyên, trong đó số ở trên được gọi là tử số, còn số ở dưới được gọi là mẫu số. Điều kiện bắt buộc là mẫu số phải khác 0.

Toán lớp 4 trang 128 bài 1, 2, 3? (ảnh 6)

- Với tử số là a và mẫu số là b, b khác 0, a, b là số nguyên. Phân số còn được hiểu là một dạng số được dùng để biểu thị tỉ lệ của một đại lượng này so sánh với một đại lượng khác.

2. Các tính chất cơ bản của phân số

- Các tính chất cơ bản của phân số thể hiện ở: nhân cả tử và mẫu của phân số với một số khác 0, chia cả tử và mẫu của phân số với một số khác 0.

- Một số kiến thức cần lưu ý về phân số

+ Khi ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với một số KHÁC 0 ta được phân số bằng phân số đã cho.

Toán lớp 4 trang 128 bài 1, 2, 3? (ảnh 7)

+ Nếu cả tử và mẫu của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên KHÁC 0 thì sau khi chia, ta được phân số mới bằng phân số đã cho.

Toán lớp 4 trang 128 bài 1, 2, 3? (ảnh 8)

- Để rút gọn phân số ta có thể làm như sau:

+ Xem xét tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

+ Chia tử số và mẫu số cho số đó.

+ Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản

- Thông thường khi rút gọn phân số là phải được phân số tối giản. Một phân số không thể rút gọn được nữa gọi là phân số tối giản

- Chú ý khi rút gọn ta dựa vào các dấu hiệu chia hết đã học, dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Và đặc biệt phải thuộc các bảng nhân, bảng chia để rút gọn nhanh hơn.

3. So sánh phân số

a) Quy đồng mẫu số

- Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

- Phương pháp giải:

+ Bước 1: Quy đồng mẫu số hai phân số.

+ Bước 2: So sánh hai phân số có cùng mẫu số đó.

+ Bước 3: Rút ra kết luận.

b) Quy đồng tử số

- Điều kiện áp dụng: Khi hai phân số có mẫu số khác nhau nhưng mẫu số rất lớn và tử số nhỏ thì ta nên áp dụng cách quy đồng tử số để việc tính toán trở nên dễ dàng hơn.

- Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số khác tử số, ta có thể quy đồng tử số hai phân số đó rồi so sánh các mẫu số của hai phân số mới.

- Phương pháp giải:

+ Bước 1: Quy đồng tử số hai phân số.

+ Bước 2: So sánh hai phân số có cùng tử số đó.

+Bước 3: Rút ra kết luận.

4.Các phép tính với phân số

a) Phép cộng phân số

- Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

- Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

b) Phép trừ phân số

- Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho mẫu số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

- Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

d) Phép chia phân số

Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lưu ý: Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

II. Bài tập về phân số

Bài 1. Tổng kết cuối năm , hạnh kiểm của học sinh lớp 6A được xếp thành 3 loại gồm : tốt , khá và trung bình. Có 6 học sinh xếp hạnh kiểm trung bình chiếm 1/8 số học sinh cả lớp.

a) Tính số học sinh lớp 6A.

b) Số học sinh xếp hạnh kiểm khá chiếm 2/7 số học sinh còn lại. Tính số học sinh được xếp hạnh kiểm tốt của lớp 6A. 

Đáp án:

Bài giải:

Toán lớp 4 trang 128 bài 1, 2, 3? (ảnh 9)

Đáp số: a) học sinh lớp 6a 48 em;  b)học sinh hạnh kiểm tốt 30 em.

Bài 2: Rút gọn phân số dưới đây

Toán lớp 4 trang 128 bài 1, 2, 3? (ảnh 10)

Đáp án:

Toán lớp 4 trang 128 bài 1, 2, 3? (ảnh 11)
ADVERTISEMENT