logo
ADVERTISEMENT

Tính đạo hàm của hàm số f(x) = x (x - 1) (x - 2)…(x - 2018) tại điểm x = 0

Câu hỏi :

Tính đạo hàm của hàm số f(x) = x(x-1) (x-2)…(x-2018) tại điểm x=0

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Tính đạo hàm của hàm số f(x) = x (x - 1) (x - 2)…(x - 2018) tại điểm x = 0
ADVERTISEMENT