logo
ADVERTISEMENT

Nghiệm của phương trình log2 (3x) = 3 là

Câu hỏi :

Nghiệm của phương trình log2 (3x) = 3 là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

ĐKXĐ: x > 0

Ta có: log2 (3x) = 3 <=> 3x = 23 <=> 3x = 8 <=> x = 8/3

ADVERTISEMENT