logo
ADVERTISEMENT

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;-1;3). Mặt phẳng (P) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (Q)

Câu hỏi :

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;-1;3). Mặt phẳng (P) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (Q): x + 2y - 3z + 2 = 0 có phương trình là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q): x + 2y - 3z + 2 = 0 nên phương trình mặt phẳng (P) có dạng : x + 2y - 3z + a = 0 (a≠2)

Vì A(2;-1;3) ϵ (P) => 2 + 2.(-1) - 3.3 + a = 0 <=> a = 9

Vậy phương trình mặt phẳng  cần tìm là: x + 2y - 3z + 9 = 0

ADVERTISEMENT