logo
ADVERTISEMENT

Theo Nho gia, quan điểm về “Tam tòng” bao gồm những sự ràng buộc nào?

Câu hỏi :

Theo Nho gia, quan điểm về “Tam tòng” bao gồm những sự ràng buộc nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Quan điểm về “Tam tòng” bao gồm những sự ràng buộc: Cha - con, Chồng vợ - Mẹ - con.

Tam tòng là một quy định được xuất phát từ các quan niệm của Nho giáo mang tính nghĩa vụ đối với phụ nữ phương Đông. 

Theo Nho gia, quan điểm về “Tam tòng” bao gồm những sự ràng buộc: Cha - con, Chồng vợ - Mẹ - con.

- Tại gia tòng phụ: Khi còn ở nhà thì phải nghe theo cha.

- Xuất giá tòng phu: Khi xuất giá, lấy chồng phải nghe theo chồng.

- Phu tử tòng tử: Chồng qua đời phải nghe theo con trai. 

ADVERTISEMENT