logo
ADVERTISEMENT

Nhà Tần đã cho phát triển đại trà loại hình quân đội nào?

Câu hỏi :

Nhà Tần đã cho phát triển đại trà loại hình quân đội nào?

 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Nhà Tần đã cho phát triển đại trà loại hình kỵ binh
Vua Tần Thủy Hoàng

Năm 221 TCN, vua Tần thống nhất Trung Quốc. Dưới thời nhà Tần, nhiều giai cấp mới được hình thành, các quan lại sở hữu nhiều ruộng đất tư nhân trở thành địa chủ. Vua có các quan văn, võ đứng đầu là tể tướng và thái úy để giúp vua cai quản đất nước. Nhà vua có lực lượng quân đội mạnh để duy trì trật tự xã hội, dẹp loạn và phát động chiến tranh xâm lược. Dưới thời Tần, nhà vua đã cho phát triển đại trà loại hình quân đội chủ yếu là Kỵ binh. 

ADVERTISEMENT