logo
ADVERTISEMENT

Tác động của kinh tế đối với quốc phòng, an ninh?

Câu hỏi :

Tác động của kinh tế đối với quốc phòng, an ninh?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Tác động của kinh tế đối với quốc phòng, an ninh được thể hiện ở 3 nội dung chính là Kinh tế quyết định đến bản chất của quốc phòng, an ninh; Kinh tế quyết định đến tổ chức biên chế của lực lượng vũ trang và Kinh tế quyết định việc cung cấp vật chất, kỹ thuật, nhân lực cho hoạt động quốc phòng - an ninh.

ADVERTISEMENT