logo
ADVERTISEMENT

Đâu là tác động tiêu cực của chiến tranh và hoạt động quân sự đến nền kinh tế?

Câu hỏi :

Đâu là tác động tiêu cực của chiến tranh và hoạt động quân sự đến nền kinh tế?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Hoạt động quốc phòng, an ninh tiêu tốn đáng kể một phần ngúổn nhân, lực, vật lực, tài chính của xã hội. Những tiêu dùng này, như V.I. Lênin đánh giá, là tiêu dùng "mất đi", không quay vào tái sản xuất xã hội. Do đó, sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng của xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế. 

Hoạt động quốc phòng - an ninh còn ảnh hưởng đến đường lối phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế. Hoạt động quốc phòng - an ninh còn có thể dẫn đến huỷ hoại môi trường sinh thái, để lại hậu quả nặng nề cho kinh tế, nhất là khi chiến tranh xảy ra. Để hạn chế những tác động tiêu cực này, phải kết hợp tốt tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội vào một chính thể thống nhất.

ADVERTISEMENT