logo
ADVERTISEMENT

Mục tiêu và phương phướng tổng quát phát triển đất nước từ 2016 - 2020 là?

Câu hỏi :

Mục tiêu và phương phướng tổng quát phát triển đất nước từ 2016 - 2020 là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Mục tiêu và phương hướng tổng quát phát triển kinh tế - xã hội nước ta từ năm 2006 - 2010 là: "... Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển văn hoá ; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"

ADVERTISEMENT