logo

Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong giảm phân dẫn đến sự phân li độc lập

Câu hỏi :

Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong giảm phân dẫn đến sự phân li độc lập của các cặp alen về các giao tử là cơ sở tế bào học của quy luật

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong giảm phân dẫn đến sự phân li độc lập của các cặp alen về các giao tử là cơ sở tế bào học của quy luật

- Hiện tượng phân li độc lập: mỗi cặp gen nằm trên 1 cặp NST tương đồng khác nhau nên sự phân li và tổ hợp của cặp này không ảnh hưởng đến sự phân li và tổ hợp của cặp khác (phân li độc lập, tổ hợp ngẫu nhiên) 

- Sự phân li độc lập của các NST trong quá trình giảm phân và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh là những cơ chế chính tạo nên các biến dị tổ hợp. 

- Quy luật phân li độc lập của Menđen có cơ sở tế bào học chính là sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong giảm phân dẫn đến sự phân li độc lập của các cặp alen về các giao tử.

icon-date
Xuất bản : 30/06/2023 - Cập nhật : 04/07/2023