logo

Trong hệ sinh thái rừng ngập mặn, nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

Câu hỏi :

Trong hệ sinh thái rừng ngập mặn, nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Trong hệ sinh thái rừng ngập mặn, nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

- Trong hệ sinh thái có các nhóm nhân tố sinh thái như sau: 

+ Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh: là tất cả các nhân tố vật lý và hoá học của môi trường xung quanh các sinh vật trong hệ sinh thái. 

+ Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh: là thế giới hữu cơ của môi trường, những mối quan hệ giữa một hoặc một nhóm sinh vật này với một hoặc một nhóm sinh vật khác sống xung quanh. Trong nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh, nhân tố con người là nhân tố có ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của nhiều loài sinh vật khác.

- Trong hệ sinh thái rừng ngập mặn, nhân tố hữu sinh trong các đáp án trên là: Cây đước.

icon-date
Xuất bản : 30/06/2023 - Cập nhật : 04/07/2023