logo
ADVERTISEMENT

Câu 4 trang 13 SGK Tin học 8


Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Câu 4 trang 13 SGK Tin học 8

Hãy cho biết các thành phần chính trong cấu trúc của chương trình .

Lời giải:

Gồm 2 thành phần chính

- Phần khai báo thường dùng các câu lệnh dùng để :

+ Khai báo tên trương trình .

+ Khai báo các thư viện và một số khai báo khác

- Phần thân của trương trình gồm các câu lệnh mà máy tính cần được thực hiện. Đây là phần bắt buộc phải có.

Phần khai báo có thể có hoặc không . Tuy nhiên nếu có phần khai báo thì nó phải đặt trước phần thân trương trình

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT