logo

Soạn Sử 12 Bài 14 ngắn nhất trang 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97: Phong trào cách mạng 1930-1935

Hướng dẫn Soạn Sử 12 Bài 14 ngắn nhất: Phong trào cách mạng 1930-1935 bám sát nội dung SGK Lịch sử 12 trang 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 theo chương trình SGK Lịch sử 12. Tổng hợp lý thuyết Sử 12 đầy đủ, giúp các bạn nắm vững nội dung bài học.

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 trang 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 SGK Lịch sử 12


Soạn Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 (ngắn gọn nhất)


I. Việt Nam trong những năm 1929 – 1933

Trả lời câu hỏi trang 91 SGK Lịch sử 12: Hãy nêu thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933).

Lời giải:

– Tình hình kinh tế:

Bước vào thời kỳ suy thoái, khủng hoảng bắt đầu từ lĩnh vực nông nghiệp. Trong công nghiệp, xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả trở nên đắt đỏ.

– Tình hình xã hội:

+ Công nhân: bị sa thải hoặc hưởng đồng lương chết đói.

+ Nông dân: chịu thuế cao, vay nợ năng lãi, nông phẩm làm ra phải bán giá hạ. Ruộng đất bị địa chủ thâu tóm, bị bần cùng hóa trên quy mô lớn.

+ Tiểu thương, tiểu chủ, các nghề thủ công: bị phá sản, bị sa thải, thất nghiệp, tư sản dân tộc gặp khó khăn trong kinh doanh, nhà buôn nhỏ đóng cửa.

+ Xã hội Việt Nam có: hai mâu thuẫn cơ bản là: dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và nông dân với địa chủ phong kiến.

+ Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. Trong đó, có hai mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

⟹ Sự khủng hoảng về kinh tế, chính trị chính là nguyên nhân dẫn đến các phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.


II. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là và Xô viết Nghệ – Tĩnh

Trả lời câu hỏi trang 96 SGK Lịch sử 12: Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Lời giải:

– Tháng 5: trên phạm vi cả nước bùng nổ các cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế lao động.

– Tháng 6, 7, 8: nổ ra các cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.

– 9/1930: Phong trào đấu tranh phát triển mạnh ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Những cuộc biểu tình của nông dân đòi giảm sưu, giảm thuế. Dẫn đến kết quả hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã.

⟹ Trong tình hình đó, nhiều cấp ủy Đảng ở thôn, xã đã lãnh đạo nhân dân đứng lên tự quản lí đời sống chính tri, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, làm chức năng của chính quyền, gọi là “Xô viết”.

Trả lời câu hỏi trang 96 SGK Lịch sử 12: Xô Viết Nghệ – Tĩnh đã ra đời và hoạt động như thế nào?

Lời giải:

– Hoàn cảnh ra đời:

Ra đời sau biểu tình từ tháng 09/1930, tại Nghệ An ở Thanh Chương, Nam Đàn, Anh Sơn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu. Ở Hà Tĩnh, Xô viết hình thành ở Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Khê … thực hiện quyền làm chủ, điều hành mọi mặt đời sống xã hội.

– Hoạt động cụ thể:

Xô viết Nghệ – Tĩnh đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, bao gồm:

+ Chính trị: quần chúng tự do tham gia các đoàn thể cách mạng. Các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân thành lập.

+ Kinh tế: chia ruộng đất công cho dân cày nghèo, bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối, xóa nợ cho người nghèo. Đắp đê, phòng lụt, sửa chữa cầu đường. Lập các tổ chức sản xuất để nông dân giúp đỡ nhau.

+ Văn hóa, xã hội: xóa bỏ tệ nạn mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc, trộm cắp; trật tự trị an giữ vững, biết đoàn kết giúp đỡ nhau.

⟹ Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào 1930 – 1931.

Trả lời câu hỏi trang 96 SGK Lịch sử 12: Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Lời giải:

– Chiến lược và Sách lược: Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên Xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa.

– Nhiệm vụ chiến lược: đánh phong kiến và đánh đế quốc có quan hệ khăng khít với nhau.

– Động lực cách mạng: công nhân và nông dân.

– Lãnh đạo cách mạng:giai cấp công nhân – Đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

– Luận cương xác định: Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa.

– Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc. Hai nhiệm vụ này có qua hệ khăng khít với nhau.

– Luận cương chính trị nêu rõ hình thức và phương pháp đấu tranh, mối quan hệ giữa cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới.


III. Phong trào cách mạng trong những năm 1932 – 1935

Trả lời câu hỏi trang 97 SGK Lịch sử 12:Trong những năm 1932 – 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Lời giải:

Hoạt động khôi phục phong trào nước ra rất phong phú về hình thức và nội dung:

– Những đảng viên trong tù đấu tranh kiên trì bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng của Đảng, tổ chức vượt ngục; đảng viên không bị bắt tìm cách gây dựng lại tổ chức Đảng và quần chúng. Một số đảng viên hoạt động ở Trung Quốc và Thái Lan trở về nước họat động.

– Năm 1932, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Lê Hồng Phong đã cùng một số đảng viên cộng sản hoạt động ở trong và nước ngoài tổ chức ra Ban lãnh đạo Trung ương Đảng.

– Tháng 6/1932: Ban lãnh đạo Trung ương thảo ra chương trình hành động của Đảng, chủ trương đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân lao động, thả tù chính trị, bỏ các thứ thuế bất công, củng cố và phát triển các đoàn thể cách mạng của quần chúng.

– Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân nổ ra mạnh mẽ, phong trào đấu tranh của quần chúng như Hội cấy, Hội cày, Hội hiếu hỉ, Hội đọc sách báo …

– Cuối 1933, tổ chức Đảng dần hồi phục và củng cố.

– Cuối 1934 đầu 1935, các Xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ được lập lại.

– Đầu 1935, các tổ chức Đảng và phong trào quần chúng được hồi phục.i.

Trả lời câu hỏi trang 97 SGK Lịch sử 12: Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3 – 1935).

Lời giải:

Từ 27/3 đến ngày 31/3/1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất họp tại Ma Cao (Trung Quốc), có 13 đại biểu trong và ngoài nước.

– Nội dung:

+ Xác định 3 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng: củng cố và phát triển Đảng; tranh thủ quần chúng rộng rãi; chống chiến tranh đế quốc.

+ Thông qua Nghị quyết chính trị, điều lệ Đảng, vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ; về công tác trong các dân tộc thiểu số, đội tự vệ, cứu tế đỏ.

+ Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 13 người do Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư, Nguyễn Ái Quốc làm đại diện của Đảng bên cạnh Quốc tế Cộng sản.

– Ý nghĩa: Đánh dấu mốc quan trọng Đảng đã khôi phục được hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước đến ngoài nước, các tổ chức quần chúng …


Luyện tập

Trả lời câu hỏi 1 trang 97 SGK Lịch sử 12:Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô – Viết Nghệ – Tĩnh.

Lời giải:

– Ý nghĩa lịch sử:

+ Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương.

+ Khối liên minh công – nông hình thành.

+ Là cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

+ Được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế Cộng sản công nhận: Đảng Cộng sản Đông Dương là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

– Bài học kinh nghiệm: Để lại bài học quý giá về công tác tư tưởng, xây dựng khối liên minh công – nông, mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh …

Trả lời câu hỏi 2 trang 97 SGK Lịch sử 12: Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Lời giải:

– Là cao trào cách mạng có tổ chức đầu tiên kể từ khi Đảng ra đời.

– Có sự liên minh liên kết giữa các giai tầng bị bóc lột là công nhân và nông dân, hình thành liên minh công – nông.

– Tuy hình thức khởi phát vũ trang nhỏ lẻ nhưng có sức vang rất lớn trong nhân dân, nhất là cao trào Xô viết Nghệ – Tĩnh đã cho thấy rõ giai cấp vô sản hoàn toàn có thể tiến hành làm cách mạng vô sản và có thể làm thành công.

– Làm nền tảng, làm bài học kinh nghiệm chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng tháng 8 giành được thắng lợi sau này.

Trả lời câu hỏi 3 trang 97 SGK Lịch sử 12: 

Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ – Tĩnh.

Lời giải:

BÀI CA CÁCH MẠNG – Đặng Chính Ký

“Bài ca cách mạng” sau:

“Kìa Bến Thuỷ đứng đầu dậy trước

Nọ Thanh Chương tiếp bước, bước lên

Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên

Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi….

Không có lẽ ta ngồi chịu chết

Phải cùng nhau kiên quyết một phen

Tổng này, xã nọ kết liên

Ta hò, ta hét, thét lên thử nào….”


Tóm tắt lý thuyết Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Sử 12: Bài 14. Phong trào cách mạng 1930-1935

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 trong bộ SGK Lịch sử 12. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 13/10/2022 - Cập nhật : 25/11/2022