logo
ADVERTISEMENT

Câu 2 trang 105 sgk Công nghệ 8


Bài 30. Biến đổi chuyển động

Câu 2 trang 105 sgk Công nghệ 8: 

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau của cơ cấu tay quay - con trượt, bánh răng - thanh răng

Lời giải:

* Giống nhau: đều biến chuyển động quay thành tịnh tiến

* Khác nhau

Tay quay-con trượt

Bánh răng-thanh răng

- Sử dụng các khớp quay và sự chuyển động phức tạp của thanh BC

- Con trượt chỉ có thể chuyển động tịnh tiến qua lại (dao động)

- Sử dụng sự ăn khớp để truyền chuyển động

- Thanh răng chỉ có chuyển động tịnh tiến thẳng mà không thể qua lại được

- Việc chế tạo bánh răng-thanh răng cũng khó hơn

Tham khảo toàn bộ: Soạn Công nghệ 8

ADVERTISEMENT