logo

Sơ đồ tư duy Lịch sử 6 Bài 6 ( Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Tóm tắt Lý thuyết bằng Sơ đồ tư duy Lịch sử 6 Bài 6 hay nhất. Hệ thống kiến thức Lịch sử 6 Bài 6: Văn hóa cổ đại Lập sơ đồ tư duy và bài tập trắc nghiệm


Sơ đồ tư duy Lịch sử 6 Bài 6: Văn hóa cổ đại

Sơ đồ tư duy Lịch sử 6 Bài 6 ( Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 6: Văn hóa cổ đại

Câu 1: Người Ai Cập cổ đại đã tính được số pi bằng

   A. 3,14

   B. 3,15

   C. 3,16

   D. 3,17

Chọn đáp án: C. 3,16

Câu 2: Dựa vào sự di chuyển của Trái Đất quay xung quanh mặt trời là cách tính của

   A. Dương lịch

   B. Âm lịch

   C. Phật lịch

   D. Công lịch

Chọn đáp án: A. Dương lịch

Giải thích: Dựa vào sự di chuyển của Trái Đất quay xung quanh mặt trời, người Hi Lạp và Rôma đã tính được một năm có 365 ngày 6 giờ, chia thành 12 tháng.

Câu 3: Những bộ sử thi nổi tiếng của Hi Lạp là

   A. I-li-at và Ô-đi-xê

   B. Ơ đíp làm vua

   C. Ô-re-xti

   D. Ô-đi-xê

Chọn đáp án: A. I-li-at và Ô-đi-xê

Giải thích: Nền văn học Hi Lạp được cả thế giới biết đến với những bộ sử thi nổi tiếng của người Hô-me là I-li-at và Ô-đi-xê.

Câu 4: Đấu trường Cô-li-dê ở đâu?

   A. Hi Lạp

   B. Ai Cập

   C. Rôma

   D. Lưỡng Hà.

Chọn đáp án: C. Rôma

Câu 5: Người phương Đông cổ đại đều dùng chữ

   A. Latinh

   B. tượng thanh

   C. tượng ý

   D. tượng hình

Chọn đáp án: D. tượng hình.

Câu 6: Chữ tượng hình được viết đầu tiên trên

   A. Thẻ tre

   B. Giấy Papirus

   C. Giấy tre mỏng.

   D. Đất sét

Chọn đáp án: B. Giấy Papirus

Câu 7: Thành Babilon ở

   A. Hi Lạp

   B. Ai Cập

   C. Rôma

   D. Lưỡng Hà.

Chọn đáp án: D. Lưỡng Hà.

Câu 8: Người Hy Lạp và Rô ma sáng tạo ra

   A. Chữ cái a, b, c

   B. Pi = 3,14

   C. Hình học

   D. Chữ viết

Chọn đáp án: A. Chữ cái a,b,c

Câu 9: Phép đếm từ 1 đến 10 là phát minh của

   A. Ai Cập

   B. Rô ma

   C. Hy Lạp

   D. Ấn Độ

Chọn đáp án: A. Ai Cập

Câu 10: Đền Pác-tê-nông ở đâu?

   A. A-ten

   B. Rô – ma

   C. Lưỡng Hà

   D. Ai Cập

Chọn đáp án: A. A-ten

icon-date
Xuất bản : 21/09/2021 - Cập nhật : 21/09/2021