logo

Sinh vật biển Đông tiêu biểu cho hệ sinh vật nào?

Câu hỏi :

Sinh vật biển Đông tiêu biểu cho hệ sinh vật nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Sinh vật nhiệt đới của vùng ven biển

Sinh vật biển Đông tiêu biểu cho hệ sinh thái vùng biển nhiệt đới giàu thành phần loài và có năng suất sinh học cao, nhất là ở vùng ven bờ.

Bằng chứng cho thấy, ngay trên vùng biển nước ta đã phát hiện khoảng 11.000 loài sinh vật sinh sống trong hơn 20 kiểu hệ sinh thái đặc trưng và 6 vùng đa dạng sinh học biển khác nhau, trong đó 2 vùng: Móng Cái-Đồ Sơn, Vịnh-Vũng Tàu cao hơn, đa dạng sinh học hơn các vùng khác. Đặc biệt ở khu vực thềm lục địa có 9 vùng nước trồi có năng suất sinh học rất cao, kèm theo các ngư trường lớn. Tổng số loài sinh vật biển Việt Nam đã biết vào khoảng 11.000 loài, trong đó có 2.458 loài cá (khoảng 130 loài kinh tế); 653 loài rong biển; 657 loài động vật phù du; 537 loài thực vật phù du; 94 loài cây ngập mặn; có 225 loài. .. 

Các nghiên cứu về biến động nguồn lợi cho thấy, tính đến tháng 1/2005, danh lục các loài cá biển Việt Nam là 2.458 loài, tăng 420 loài so với danh lục biên soạn năm 1985 (2.038 loài), đồng thời phát hiện thêm 7 loài động vật biển có vú mới và thêm nhiều loài khác.

icon-date
Xuất bản : 04/01/2023 - Cập nhật : 03/07/2023