logo
ADVERTISEMENT

[Sách mới] Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 CTST: Khái quát về tế bào

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Sách mới Sinh học 10 Bài 4 Chân trời sáng tạo: Khái quát về tế bào có đáp án đầy đủ nhất.

Bài 4: Khái quát về tế bào


1. Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 Chân trời sáng tạo

Câu 1: Khoảng giữa thế kỉ XIX, bao nhiêu nhà khoa học đề xuất học thuyết tế bào?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 2: Khoảng giữa thế kỉ XIX, ba nhà khoa học Matthiass Schleiden, Theodor Schwwann và Rudolf Virchow đề xuất học thuyết tế bào có nội dung?

A. Tất cả các sinh vật đều được cấu tạo bởi một hoặc nhiều tế bào

B. Tế bào là đơn vị cơ sở của sự sống

C. Các tế bào được sinh ra từ các tế bào có trước

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

[Sách mới] Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 CTST: Khái quát về tế bào

Câu 3: Ai là người đưa ra khái niệm về Omnis cellula-e- cellula?

A. Antony Von Leeuwenhoek

B. Matthiass Schleiden

C. Theodor Schwwann

D. Rudolf Virchow

Câu 4: Nhà khoa học nào trong số những nhà khoa học dưới đây đã không đóng góp vào lý thuyết tế bào?

A. Robert Koch

B. Matthiass Schleiden

C. Theodor Schwwann

D. Rudolf Virchow

Câu 5: Nhà khoa học nào trong các nhà khoa học dưới đây đã xây dựng lý thuyết tế bào?

A. Robert Koch

B. Matthiass Schleiden

C. Theodor Schwwann

D. Rudolf Virchow

Câu 6: Học thuyết tế bào gồm mấy nội dung chính?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 7: Phát biểu nào dưới đây không phải là một phần của lý thuyết tế bào?

A. Tế bào mới có nhân giống với nhân của tế bào đã có từ trước

B. Tế bào là đơn vị chức năng trong cơ thể sống

C. Tế bào là đơn vị cấu trúc trong cơ thể sống

D. Các tế bào mới đến từ các tế bào đã có từ trước

Câu 8: Đâu là nội dung của học thuyết tế bào?

A. Tất cả các tế bào được sinh ra từ tế bào trước đó bằng cách phân chia tế bào

B. Các tế bào có thành phần hóa học tương tự nhau, có vật chất di truyền là DNA

C. Hoạt động sống của tế bào là sự phối hợp hoạt động của bào quan trong tế bào

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Thuyết tế bào cho rằng tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi sinh vật, tế bào đến từ tế bào đã có từ trước và?

A. Tế bào được chuyên biệt cho các nhiệm vụ cụ thể

B. Tế bào tạo thành mô

C. Tế bào thực hiện các chức năng của mọi sinh vật

D. Không ý nào đúng

Câu 10: Nhận biết và phản ứng với những thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài được gọi là khả năng đáp ứng?

A. Sự phản ứng

B. Chứng khó tiêu

C. Khả năng tẩy rửa

D. Cáu gắt

2. Soạn Sinh học 10 Bài 4 Chân trời sáng tạo

>>> Soạn Sinh học 10 Bài 4: Khái quát về tế bào

3. Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 Chân trời sáng tạo

>>> Tóm tắt Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4: Khái quát về tế bào

ADVERTISEMENT