logo
ADVERTISEMENT

[Sách mới] Trắc nghiệm Địa 10 Bài 1 CTST: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Sách mới Trắc nghiệm Địa 10 Bài 1 CTST: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ có đáp án đầy đủ nhất.

Bài 1: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ


1. Trắc nghiệm Địa 10 Bài 1 Chân trời sáng tạo

Câu 1: Trong phương pháp đường chuyển động, để thể hiện sự khác nhau về khối lượng hoặc tốc độ di chuyển của cùng một loại đối tượng địa lí, người ta sử dụng các mũi tên ra sao?

A. Các mũi tên dài – ngắn hoặc dày – mảnh khác nhau

B. Các mũi tên có màu sắc khác nhau

C. Các mũi tên có đường nét khác nhau

D. Các mũi tên chỉ nhiều hướng khác nhau

Câu 2: Các đô thị thường được biểu hiện bằng phương pháp

A. Đường chuyển động.

B. Chấm điểm.

C. Bản đồ - biểu đồ.

D. Kí hiệu.

Câu 3: Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện điều gì?

A. Chất lượng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ

B. Giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ

C. Cơ cấu giá trị của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ

D. Động lực phát triển của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa của phương pháp kí hiệu?

A. Thể hiện được quy mô của đối tượng.

B. Biểu hiện động lực phát triển đối tượng.

C. Xác định được vị trí của đối tượng.

D. Thể hiện được tốc độ di chyển đối tượng.

Câu 5: Đối tượng nào sau đây được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu?

A. Hải cảng.

B. Hướng gió.

C. Luồng di dân.

D. Dòng biển.

Câu 6: Các mỏ khoáng sản thường được biểu hiện bằng phương pháp

A. Đường chuyển động.

B. Bản đồ - biểu đồ.

C. Chấm điểm.

D. Kí hiệu.

Câu 7: Phương pháp kí hiệu không chỉ xác định vị trí của đối tượng địa lí mà còn thể hiện được điều gì?

A. Khối lượng cũng như tốc độ di chuyển của đối tượng địa lí.

B. Số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng của đối tượng địa lí

C. Giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí

D. Hướng di chuyển của đối tượng địa lí

Câu 8: Các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp

A. Bản đồ - biểu đồ.

B. Đường chuyển động.

C. Chấm điểm.

D. Kí hiệu.

Câu 9: Phương pháp đường chuyển động không thể hiện được

A. Tốc độ di chyển đối tượng.

B. Chất lượng của đối tượng.

C. Khối lượng của đối tượng.

D. Hướng di chyển đối tượng.

Câu 10: Các dạng kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu là gì?

A. Hình học, nền màu, chữ

B. Chữ, hình học, đường thẳng

C. Tượng hình, hình học, chữ

D. Đường thẳng, hình học, nền màu

Câu 11: Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện các đối tượng

A. Phân bố theo những điểm cụ thể.

B. Phân bố phân tán, lẻ tẻ, rời rạc.

C. Di chuyển theo các hướng bất kì.

D. Tập trung thành vùng rộng lớn.

Câu 12: Khi muốn phân tích khả năng phát triển thủy điện của một khu vực cần kết hợp sử dụng những bản đồ nào?

A. Bản đồ địa hình và bản đồ địa chất

B. Bản đồ thủy văn và bản đồ địa hình

C. Bản đồ khí hậu và bản đồ địa hình

D. Bản đồ địa chất và bản đồ thổ nhưỡng

Câu 13: Trong bản đồ khí hậu, đối tượng nào sau đây có thể được biểu hiện bằng phương pháp bản đồ biểu đồ?

A. Hướng bão di chuyển

B. Các miền khí hậu

C. Các vùng khí hậu

D. Tương quan nhiệt ẩm 

Câu 14: Phương pháp đường chuyển động dùng để thể hiện các đối tượng

A. Phân bố theo những điểm cụ thể.

B. Di chuyển theo các hướng bất kì.

C. Phân bố, phân tán, lẻ tẻ, rời rạc.

D. Tập trung thành vùng rộng lớn.

Câu 15: Tỉ lệ bản đồ và lãnh thổ biểu hiện không có đặc điểm nào sau đây?

A. Tỉ lệ càng nhỏ, lãnh thổ biểu hiện được càng lớn

B. Tỉ lệ càng nhỏ thì độ khái quát hóa càng cao

C. Tỉ lệ bản đồ lớn thì khó xác định các đặc điểm lãnh thổ

D. Tỉ lệ bản đồ nhỏ thường biểu thị lãnh thổ lớn


2. Soạn Địa 10 Bài 1: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ Chân trời sáng tạo

>>> Soạn Địa 10 Bài 1: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ


3. Lý thuyết Địa 10 Bài 1 Chân trời sáng tạo

>>> Tóm tắt Lý thuyết Địa 10 Bài 1 ngắn nhất Chân trời sáng tạo

ADVERTISEMENT