logo

Quan sát Hình 6.13, hãy lập bảng phân biệt ba loại RNA dựa vào các tiêu chí sau: dạng mạch (kép hay đơn, xoắn hay thẳng), liên kết hydrogen (có hay không có).

Câu hỏi: Quan sát Hình 6.13, hãy lập bảng phân biệt ba loại RNA dựa vào các tiêu chí sau: dạng mạch (kép hay đơn, xoắn hay thẳng), liên kết hydrogen (có hay không có). 

Trả lời câu hỏi: Quan sát Hình 6.13, hãy lập bảng phân biệt ba loại RNA dựa vào các tiêu chí sau: dạng mạch (kép hay đơn, xoắn hay thẳng), liên kết hydrogen (có hay không có)?

Trả lời:

 

Dạng mạch

Liên kết hydrogen

RNA thông tin (mRNA) thẳng, đơn Không
RNA vận chuyển (tRNA) Xoắn kép cục bộ
RNA ribosome (rRNA) Xoắn kép cục bộ

>>> Xem đầy đủ: Soạn Sinh 10 Bài 6: Các phân tử sinh học trong tế bào

Tìm hiểu thêm về RNA (Axit ribonucleic)

1. Cấu trúc của ARN

- Phân tử ARN cũng có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà mỗi đơn phân là một ribônuclêôtit.

- ARN có 4 loại ribônuclêôtit là A (ađênin), U (uraxin), G (guanin), X (xitôzin).

- Tuyệt đại đa số các phân tử ARN chỉ được cấu tạo từ một chuỗi pôlinuclêôtit. Mặc dù, chỉ được cấu tạo từ một chuỗi pôlinuclêôtit nhưng nhiều đoạn của một phân tử ARN có thể bắt đôi bổ sung với nhau tạo nên các đoạn xoắn kép cục bộ

- Các liên kết hiđrô được hình thành do sự bắt đôi bổ sung trong nội bộ của một phân tử từ ARN cũng như giữa các phân tử ARN với nhau và với ADN giữ một vai trò quan trọng trong quá trình phiên mã và dịch mã.

2. Cấu trúc và chức năng của các loại ARN

ARN gồm có 3 loại: mARN, tARN, rARN.

a) ARN thông tin (mARN)

- Dạng mạch thẳng gồm một chuỗi pôliribônuclêôtit.

- Truyền thông tin di truyền từ ADN đến ribôxôm.

b) ARN vận chuyển (tARN)

- Có cấu trúc với 3 thùy, 1 thùy mang bộ 3 đối mã, 1 đầu đối diện là vị trí gắn kết axit amin → giúp liên kết với mARN và ribôxôm.

- Vận chuyển axit amin đến ribôxôm để tổng hợp prôtêin.

c) ARN ribôxôm (rARN)

- Chỉ có một mạch, nhiều vùng các nu liên kết bổ sung với nhau tạo nên các vùng xoắn cục bộ.

- Cùng prôtêin tạo nên ribôxôm. Là nơi tổng hợp prôtêin.

icon-date
Xuất bản : 21/11/2022 - Cập nhật : 22/11/2022