logo
ADVERTISEMENT

Potassium và magnesium là các nguyên tố thiết yếu đối với cơ thể sinh vật sống

Câu hỏi: Potassium và magnesium là các nguyên tố thiết yếu đối với cơ thể sinh vật sống.

a) Viết cấu hình electron của các ion được tạo thành từ nguyên tử của các nguyên tố này. Chúng có cấu hình electron của những nguyên tử khí hiếm nào?

b) Có hợp chất ion nào chỉ tạo bởi các ion trên với nhau không? Vì sao?

Trả lời chi tiết: 

a)

- Nguyên tố potassium (K) có Z = 19 ta có cấu hình electron như sau: 1s22s22p63s23p64s1

+ Nguyên tử K có xu hướng nhường 1 electron để tạo thành ion K+ có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p6

+ Cấu hình electron của K giống với cấu hình electron của khí hiếm Ar.

- Nguyên tố magnesium (Mg) có Z = 12 ta có cấu hình electron như sau: 1s22s22p63s2 

+ Nguyên tử Mg có xu hướng nhường 2 electron để  tạo thành ion để tạp thành ion Mg2+ có cấu hình electron là: 1s22s22p6

+ Cấu hình electron của Mg giống với cấu hình electron của khí hiếm Ne.

b) Không có hợp chất ion nào chỉ tạo bởi 2 ion K+ và Mg2+. Vì ion K+ và Mg2+ là hai ion cùng mang dấu dương mà hợp chất ion phải được tạo bởi 2 ion trái dấu nhau.

=> Không có hợp chất ion nào chỉ tạo bởi 2 ion K+ và Mg2+

ADVERTISEMENT