logo

Phương trình mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A(3; 1; -1), B(2; -1; 4) và vuông góc với mặt phẳng (β) : 2x - y + 3z = 0 là

Câu hỏi :

Phương trình mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A(3; 1; −1), B(2; −1; 4) và vuông góc với
mặt phẳng (β) : 2x − y + 3z = 0 là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Phương trình mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A(3; 1; −1), B(2; −1; 4) và vuông góc với mặt phẳng (β) : 2x − y + 3z = 0 là

Phương trình mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A(3; 1; -1), B(2; -1; 4) và vuông góc với mặt phẳng (β) : 2x - y + 3z = 0 là

Phương trình mặt phẳng (α) là −1(x−3) + 13(y −1) + 5(z + 1) = 0 ⇔ −x + 13y + 5z−5 = 0.

icon-date
Xuất bản : 31/01/2023 - Cập nhật : 01/02/2023