logo
ADVERTISEMENT

Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc của nước ta?

Câu hỏi :

Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc của nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Phát biểu đúng về đặc điểm thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc của nước ta là thành phần loài sinh vật nhiệt đới chiếm ưu thế (sgk Địa lí 12 trang 48) => Chọn đáp án D
 

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT