logo

Phân tích các dẫn chứng trong Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều và Hồ Xuân Hương để làm rõ vấn đề phụ nữ trong xã hội phong kiến

Câu hỏi :

Phân tích các dẫn chứng trong Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều và Hồ Xuân Hương để làm rõ vấn
đề phụ nữ trong xã hội phong kiến.

Câu trên là câu:
 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Câu trên là câu có thành phần đồng chức năng nhưng không đồng loại. Câu trên liệt kê các tác phẩm nói về phụ nữ trong xã hội phong kiến như Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều nhưng Hồ Xuân Hương là tên tác giả.

icon-date
Xuất bản : 07/02/2023 - Cập nhật : 10/02/2023