logo
ADVERTISEMENT

"Than” và "bạc” ở câu trên được sử dụng biện pháp tu từ gì? Một trăm thứ than, than thân là than không ai quạt.

Câu hỏi :

"Một trăm thứ than, than thân là than không ai quạt.

Một trăm thứ bạc, bạc tình bán chẳng ai mua.”

(Ca dao)

"Than” và "bạc” ở câu trên được sử dụng biện pháp tu từ gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Hai từ đồng âm "Than” và "bạc” ở câu trên được tác giả sử dụng khéo léo với biện pháp tu từ chơi chữ. Hai từ này vừa là danh từ, vừa là động từ.

ADVERTISEMENT