logo

Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức quá độ nào dưới đây?

Câu hỏi :

Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức quá độ nào dưới đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức quá độ gián tiếp

Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức quá độ gián tiếp. Bỏ qua giai đoạn phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa, từ xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn vì nó phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, điều kiện lịch sử và xu thế phát điển của thời đại. 

icon-date
Xuất bản : 06/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023