logo
ADVERTISEMENT

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, yếu tố nào dưới đây quyết định giá cả hàng hóa

Câu hỏi :

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, yếu tố nào dưới đây quyết định giá cả hàng hóa?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, yếu tố quyết định giá cả hàng hóa:

- Giá trị của hàng hoá: Giá trị của hàng hóa tỷ lệ thuận với giá cả của hàng hóa.

Giá trị của hàng hóa (giá trị của 1 đơn vị hàng hóa) lại chịu sự tác động của 2 yếu tố là: năng suất lao động và mức độ phức tạp của lao động

- Giá trị của tiền tệ: tỷ lệ nghịch với giá cả hàng hoá.

- Quan hệ cung – cầu về hàng hoá trên thị trường.

ADVERTISEMENT