logo

Những khối núi cao trên 2000m đã

Câu hỏi :

Những khối núi cao trên 2000m đã:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Những khối núi cao trên 2000m đã góp phần đa dạng cảnh quan thiên nhiên Việt Nam (làm đa dạng địa hình núi nước ta, đa dạng thiên nhiên thông qua sự phân hóa đai cao) => Chọn đáp án B

icon-date
Xuất bản : 18/02/2023 - Cập nhật : 18/02/2023

Tham khảo các bài học khác