logo
ADVERTISEMENT

Điểm giống nhau ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là?

Câu hỏi :

Điểm giống nhau ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Điểm giống nhau ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là đều là những đồng bằng chậu thổ do phù sa của các con sông lớn bồi đắp (đồng bằng sông Hồng là đồng bằng chậu thổ do phù sa hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp; đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng chậu thổ do hệ thống sông Mê Công bồi đắp)

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT