logo

Nhận xét nào dưới đây là không đúng về vai trò của nền văn minh Văn Lang Âu Lạc đối với tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam

Câu hỏi :

Nhận xét nào dưới đây là không đúng về vai trò của nền văn minh Văn Lang Âu Lạc đối với tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Nhận xét không đúng về vai trò của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc đối với tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam là C - đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh nhất khu vực.

Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc (thế kỷ thứ 7-3 TCN) là nền văn minh đầu tiên được xác định là của dân tộc Việt Nam. Nền văn minh này phác họa và định hình bản sắc dân tộc Việt Nam, bao gồm phong tục tập quán, tín ngưỡng, kỹ năng sản xuất, nghệ thuật, văn hóa, triết học... Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc đã đặt nền tảng cho sự phát triển của các nền văn minh sau này, từ Đông Sơn, Chămpa, Khmer cho đến nền văn hóa Việt Nam hiện đại.

Tuy nhiên, việc nói rằng nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh nhất khu vực là không đúng. Thực tế, trong lịch sử, Việt Nam đã có nhiều giai đoạn độc lập, thịnh vượng, nhưng cũng có những giai đoạn suy thoái và bị xâm lược bởi các nước láng giềng. Với vai trò là nền văn minh đầu tiên của dân tộc Việt Nam, nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc đóng góp quan trọng vào sự phát triển lịch sử của đất nước, đặc biệt là trong việc định hình bản sắc dân tộc và xác lập văn hóa truyền thống của Việt Nam.

icon-date
Xuất bản : 22/03/2023 - Cập nhật : 01/07/2023