logo
ADVERTISEMENT

Nhân tố nào sau đây là cơ sở để xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng?

Câu hỏi :

Nhân tố nào sau đây là cơ sở để xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng?
 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Khoáng sản và thị trường là cơ sở để xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng
Kinh tế và thị trường khoáng sản

Ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Của cải vật chất khổng lồ được tạo ra. Cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất, vật liệu xây dựng và cơ sở công nghệ cho các ngành kinh tế. Tạo ra những mặt hàng tiêu dùng cải thiện đời sống xã hội. Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tạo khả năng mở rộng sản xuất và thị trường. lực lượng lao động, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, bảo đảm an ninh quốc phòng. Có nhiều yếu tố tạo tiền đề cho sự tăng trưởng của ngành. Trong đó, nhân tố chính tạo nên sự đa dạng tương đối trong cơ cấu công nghiệp nước ta là do khoáng sản và thị trường và các nguồn nguyên nhiên liệu khác của nước ta dồi dào, phong phú.

ADVERTISEMENT