logo
ADVERTISEMENT

Mục đích của việc phân chia đẳng cấp của người Aryan là gì?

Câu hỏi :

Mục đích của việc phân chia đẳng cấp của người Aryan là gì?

 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Sự phân chia đẳng cấp của người Aryan

Mục đích của việc phân chia đẳng cấp của người Aryan là Ngăn chặn hôn nhân dị chủng. Họ cho rằng việc kết hôn giữa giai cấp cao với giai cấp thấp hoặc ăn thức ăn do giai cấp thấp hơn nấu sẽ khiến giai cấp cao trở nên ô uế.

ADVERTISEMENT