logo

Một phút bằng bao nhiêu giờ?

Câu hỏi: Một phút bằng bao nhiêu giờ?

A. 0,01666666667

B. 0,015555555

C. 0,02

D. 0,011111111

Lời giải: 

Đáp án đúng: A. 0,01666666667

1 phút = 1/60 giờ hay 1 phút = 1/60 h = 0,016666666 h

[CHUẨN NHẤT] Một phút bằng bao nhiêu giờ?

Cùng Top lời giải ôn lại kiến thức về thời gian nhé!

1 giây bằng bao nhiêu tích tắc?

Ngày xưa người ta thường sử dụng đồng hồ quả lắc, mỗi một giây trôi qua thì sẽ có một tiếng “tích tắc” “tích tắc” vang lên. Do đặc điểm đó, người ta dùng luôn từ tích tắc để chỉ một khoảng thời gian rất ngắn. Ví dụ như, chỉ trong tích tắc mà…

Do vậy, 1 giây = 1 tích tắc. 

1 giây bằng bao nhiêu mili giây, micro giây, nano giây

Giây, mili giây, micro giây hay nano giây là những đơn vị tính thời gian nhỏ nhất. Các xác định 1 giây bằng bao nhiêu mili giây, micro giây, nano giây như sau:

1 giây = 1000 mili giây = 1000.000 micro giây = 1000.000.000 nano giây

1 ngày có bao nhiêu giờ, tiếng?

1 ngày có 24 tiếng hoặc 1 ngày có 24 giờ. 

1 ngày có bao nhiêu phút?

1 ngày sẽ có 24 giờ và mỗi 1 giờ có 60 phút, do vậy 1 ngày sẽ có 24 x 60 = 1.440 phút.

Do đó, 1 ngày có 1.440 phút. 

1 ngày có bao nhiêu giây?

Như bên trên, 1 ngày có 24 giờ và 1440 phút. Mỗi phút có 60 giây nên 1 ngày sẽ có 1440 x 60 = 24 x 60 x 60 = 86.400 giây. 

Như vậy, 1 ngày có 86.400 giây. 

1 giờ có bao nhiêu phút?

1 giờ = 60 phút.

1 giờ có bao nhiêu giây?

1 giờ bằng 60 phút, vậy 1 giờ bằng bao nhiêu giây? 1 giờ = 60 * 60 = 3600 giây. 

Một giờ bằng bao nhiêu giây? 

1 phút có bao nhiêu giây?

1 phút có 60 giây

I. Cách quy đổi đơn vị đo thời gian

1. Đổi từ phút sang giờ 

Quy tắc chung để ta đổi phút sang giờ chính là chia số phút cần đổi cho 60 sẽ tìm ra số giờ. 

Ví dụ, để tính xem 210 phút bằng bao nhiêu giờ chúng ta làm theo các bước sau đây:

Ta có, 210 phút / 60 = 3.5 giờ

Như vậy, 210 phút bằng 3.5 giờ.

2. Đổi từ giây sang phút

Mỗi phút sẽ có 60 giây, vì thế việc đổi từ đơn vị giây sang phút rất đơn giản. Bạn chỉ cần chia số giây cần đổi cho 60 là sẽ có đáp án số phút.

Ví dụ, 360 giây sẽ bằng bao nhiêu phút?

Ta có, 1 phút = 60 giây

Lấy 360 : 60 = 4

Như vậy, 360 giây bằng 6 phút.

Bên cạnh đó số giây có thể không được chuyển hết hoàn toàn về phút. Phần thập phân sẽ thể hiện được số giây còn dư. 

Ví dụ, 8500 giây bằng bao nhiêu phút? 

Ta có thể tính như sau: 8500 : 60 = 141,66 phút

0,66 x 60 = 40 giây

Đáp án là: 7600 giây bằng 141 phút và 40 giây.

II. Bài tập áp dụng về đổi đơn vị đo thời gian

Bài 1:

Viếtsố thích hợp vào chỗ chấm :

1 năm = … ngày                       ;                 1 giờ 20 phút = … phút

3 ngày = … giờ                         ;                  0,3 giờ = … phút

2,5 ngày = … giờ                      ;                  1/5 giờ = …phút

72 phút = … giờ                       ;                   ⅔ phút =… giây

54 giờ = … ngày                       ;                   270 giây = … phút

Lời giải:

1 năm = 365 (hoặc 366) ngày             ;        1 giờ 20 phút = 80 phút

3 ngày = 72 giờ                                       ;        0,3 giờ = 18 phút

2,5 ngày = 60 giờ                      ;                       1/5 giờ = 12 phút

72 phút = 1,2giờ                       ;                         ⅔ phút = 40 giây

54 giờ = 2,25 ngày                       ;                   270 giây = 4,5 phút

Bài tập 2: Đổi các số đo thời gian sau:

1 giờ 20 phút = … phút 1 ngày rưỡi = … ngày
5 giờ 5 phút = …phút 28 tháng = …năm…tháng
150 giây = …phút…giây 144 phút = …giờ…phút
54 giờ = …ngày…giờ 3,4 ngày = … giờ
4 ngày 12 giờ = …giờ 140 phút = …giờ…phút
6 năm = … tháng 4 năm 2 tháng = …tháng
3 năm rưỡi = …tháng 2 phút 12 giây = …giây

Lời giải:

1 giờ 20 phút = 80 phút 1 ngày rưỡi = 1,5 ngày
5 giờ 5 phút = 305 phút 28 tháng = 1 năm 4 tháng
150 giây = 2 phút 30 giây 144 phút = 2 giờ 24 phút
54 giờ = 2 ngày 6 giờ 3,4 ngày = 81,6 giờ
4 ngày 12 giờ = 108 giờ 140 phút = 2 giờ 20 phút
6 năm = 72 tháng 4 năm 2 tháng = 50 tháng
3 năm rưỡi = 42 tháng 2 phút 12 giây = 132 giây

Bài tập 3: Tính :

a) 2 giờ 13 phút + 3 giờ 45 phút             ;          4 giờ 52 phút + 1 giờ 27 phút.

b) 8 giờ 51 phút – 5 giờ 35 phút             ;            3 giờ – 1 giờ 43 phút.

Lời giải:

a) 5 giờ 58 phút              ;               6 giờ 19  phút.

b) 3 giờ 16 phút               ;               1 giờ 17  phút.

ADVERTISEMENT