logo

Hai phút mười giây bằng bao nhiêu giây?

Câu hỏi: 2 phút 10 giây bằng bao nhiêu giây?

A. 30

B. 210

C. 130

D. 70

Lời giải: 

Đáp án C. 130

2 phút 10 giây bằng 130 giây

[CHUẨN NHẤT] Hai phút mười giây bằng bao nhiêu giây?

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về thời gian nha!

1 Ngày Có Bao Nhiêu Giờ?

Một ngày có chính xác bao nhiêu giờ? Từ trước cho tới nay, 1 ngày chỉ có 24 giờ. Đây là quy ước chung trên toàn thế giới và mọi người mặc định với nhau.

1 Ngày Có Bao Nhiêu Phút?

1 ngày có 24 giờ và mỗi 1 giờ sẽ có 60 phút nên 1 ngày sẽ có 24 x 60 = 1.440 phút.

1 Ngày Có Bao Nhiêu Giây?

1 ngày có 24 giờ, 1 ngày có 1440 phút và mỗi phút có 60 giây nên 1 ngày sẽ có 1440 x 60 = 24 x 60 x 60 = 86.400 giây.

1 giờ có bao nhiêu phút?

1 giờ = 60 phút.

1 giờ có bao nhiêu giây?

1 giờ bằng 60 phút, vậy 1 giờ bằng bao nhiêu giây? 1 giờ = 60 * 60 = 3600 giây. 

1 phút có bao nhiêu giây?

1 phút có 60 giây

I. Cách quy đổi đơn vị đo thời gian

1. Đổi từ phút sang giờ 

Quy tắc chung để ta đổi phút sang giờ chính là chia số phút cần đổi cho 60 sẽ tìm ra số giờ. 

Ví dụ, để tính xem 210 phút bằng bao nhiêu giờ chúng ta làm theo các bước sau đây:

Ta có, 210 phút / 60 = 3.5 giờ

Như vậy, 210 phút bằng 3.5 giờ.

2. Đổi từ giây sang phút

Mỗi phút sẽ có 60 giây, vì thế việc đổi từ đơn vị giây sang phút rất đơn giản. Bạn chỉ cần chia số giây cần đổi cho 60 là sẽ có đáp án số phút.

Ví dụ, 360 giây sẽ bằng bao nhiêu phút?

Ta có, 1 phút = 60 giây

Lấy 360 : 60 = 4

Như vậy, 360 giây bằng 6 phút.

Bên cạnh đó số giây có thể không được chuyển hết hoàn toàn về phút. Phần thập phân sẽ thể hiện được số giây còn dư. 

Ví dụ, 8500 giây bằng bao nhiêu phút? 

Ta có thể tính như sau: 8500 : 60 = 141,66 phút

0,66 x 60 = 40 giây

Đáp án là: 7600 giây bằng 141 phút và 40 giây.

II. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho các bước đo thời gian của một hoạt động gồm:

(1) Đặt mắt nhìn đúng cách.

(2) Ước lượng thời gian hoạt động cần đo để chọn đồng hồ thích hợp.

(3) Hiệu chỉnh đồng hồ đo đúng cách.

(4) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.

(5) Thực hiện phép đo thời gian.

Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo thời gian của một hoạt động là:

A. 1), 2), 3), 4), 5).

B. 3), (2), (5), 4), (1).

C.(2), 3),5), 1), 4).

D.(2),(1), 3), (5) (4).

Câu 2. Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?

A. Giá trị của lần đo cuối cùng.

B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

C Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.

D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất

Câu 3. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là

A. tuần.                  

B. ngày.                 

C. giây.                   

D. giờ.

Câu 4. Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để

A. lựa chọn đồng hồ đo phù hợp.

B. đặt mắt đúng cách.

C. đọc kết quả đo chính xác.

D.hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách.

Câu 5. Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số khi đo thời gian của một hoạt động?

A. Không hiệu chỉnh đồng hồ.

B. Đặt mắt nhìn lệch.

C. Đọc kết quả chậm.

D. Cả 3 nguyên nhân trên

ADVERTISEMENT