logo

Một chất điểm chuyển động có phương trình s(t) = t3 + 9/2t2 - 6t

Câu hỏi :

Một chất điểm chuyển động có phương trình s(t) = t3 + 9/2t2 - 6t, trong đó t được tính bằng giây, s được tính bằng mét. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm vận tốc bằng 24(m/s) là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Ta có: 

v(t) = s'(t) = 3t2 + 9t - 6 = 24 => t = 2(s); a(t) = s''(t) = 6t + 9 => a(2) = 21 (m/s2)

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 04/02/2023