logo
ADVERTISEMENT

Mary exclaimed that the singer’s voice was so sweet

Câu hỏi :

Mary exclaimed that the singer’s voice was so sweet.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Exclaim (v): thốt lên → đây là câu tường thuật lại cấu trúc câu cảm thán. 

Khi thể hiện cảm thán, ta có thể sử dụng cấu trúc:

- What + (a/an) + adj+ Noun+ (S+V)!

- How + adj/ adv+ S+V!

Đáp án A sai vì đây là cấu trúc câu hỏi, không phải câu cảm thán

Đáp án C dùng câu cảm than với How nhưng lại dùng sai cấu trúc, sau how sẽ là tính từ/ trạng từ không phải cụm danh từ. Sweet voice là cụm danh từ (tính từ + danh từ)

Đáp án D sai vì động từ to be is làm sai nghĩa của câu. Trong trường hợp này khi dùng V là to be is ⇒ chủ ngữ the singer và danh từ sweet voice là 1 đối tượng, điều này không chính xác. Động từ phù hợp trong trường hợp này là các động từ chỉ sở hữu như has hoặc possessessweet voice thuộc sở hữu của the singer.

→ Đáp án đúng: B. “What a sweet voice the singer has” said Mary.

Tạm dịch: Cô ca sĩ ấy có giọng hát thật ngọt!- Mary nói.

ADVERTISEMENT