logo
ADVERTISEMENT

If anyone drops by while I am away, please take a message from him

Câu hỏi :

If anyone drops by while I am away, please take a message from him.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Trong câu này đại từ bất định anyone đòi hỏi động từ theo sau chia số ít tuy nhiên đại từ thay thế lại là số nhiều (they, them, their, theirs). Như vậy him sửa thành them.

Đáp án: D. him

→ Tạm dịch: Nếu bất cứ ai ghé qua trong khi tôi đi vắng, vui lòng nhận lời nhắn từ họ.

ADVERTISEMENT