logo
ADVERTISEMENT

Lực lượng chiến tranh nhân dân là?

Câu hỏi :

Lực lượng chiến tranh nhân dân là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Lực lượng chiến tranh nhân dân là toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện lấy lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân làm nòng cốt, đó là dân quân tự vệ, bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực. Lực lượng toàn dân được tổ chức chặt chẽ thành lực lượng quần chúng rộng rãi và lực lượng quân sự.

ADVERTISEMENT