logo
ADVERTISEMENT

Khi làm việc với bảng, ở chế độ design khi thực hiện thao tác lệnh insert row là ta đang thực hiện

Câu hỏi :

Khi làm việc với bảng, ở chế độ design khi thực hiện thao tác lệnh insert row là ta đang thực hiện

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Khi làm việc với bảng, ở chế độ design khi thực hiện thao tác lệnh insert row là ta đang thực hiện thêm trường

ADVERTISEMENT