logo
ADVERTISEMENT

It seems to me that we’ve taken the wrong train

Câu hỏi :

It seems to me that we’ve taken the wrong train.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Dịch câu hỏi: Tôi cảm thấy rằng dường như chúng ta đã đi sai chuyến tàu.

A. Người được đào tạo hóa ra không phải là người mà chúng tôi phải có. → sai nghĩa so với câu gốc.

B. Không có cơ hội nào để chúng tôi bắt được chuyến tàu mà chúng tôi phải đi → sai nghĩa so với câu gốc.

C. Tôi có cảm giác rằng chuyến tàu này không phải là chuyến tàu chúng tôi nên đi. →
đúng.

D. Tôi ước chúng tôi đã cẩn thận hơn và đi đúng chuyến tàu từ nhà ga.→ sai nghĩa so với câu gốc.

→ Đáp án đúng: C

ADVERTISEMENT