logo

Tìm cụm tự thích hợp đề điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau: ”......là bản thiết kế các công việc mà GV sẽ thực hiện để phát triển cá nhân, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới các mục tiêu cho sự phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của GV”

6256 điểm

QueNgocHai

Toán học

Lớp 1-2-3

10đ

02:10:46 09-Oct-2021
Tìm cụm tự thích hợp đề điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau: ”......là bản thiết kế các công việc mà GV sẽ thực hiện để phát triển cá nhân, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới các mục tiêu cho sự phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của GV”
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

Đặng Ngọc Anh

02:10:05 09-Oct-2021

Tìm cụm tự thích hợp đề điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau: ”......là bản thiết kế các công việc mà GV sẽ thực hiện để phát triển cá nhân, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới các mục tiêu cho sự phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của GV”. C. Kế hoạch tự học

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm