logo
ADVERTISEMENT

"Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước." là?

Dân chủ có hai hình thức là dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Vậy, "Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước." là? Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu rõ hơn qua câu hỏi trắc nghiệm Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội cua công dân GDCD 9 nhé!


"Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước." là?

A. Hình thức dân chủ trực tiếp. 

B. Hình thức dân chủ gián tiếp.

C. Hình thức dân chủ tập trung. 

D. Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Đáp án đúng: A. Hình thức dân chủ trực tiếp. 

"Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước." là hình thức dân chủ trực tiếp. 


Giải thích của giáo viên Toploigiai lí do chọn đáp án A

"Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước." là hình thức dân chủ trực tiếp. 

Dân chủ là hình thức thừa nhận quyền lực của nhân dân, sự bình đẳng và quyền con người. Đây là hình thức tổ chính chính trị của nhà nước. Trải qua nhiều giai đoạn dân chủ không ngững biến đổi và phát triển về chất và lượng từ đó phù hợp hơn với sự phát triển của xã hội. "Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước." là hình thức dân chủ trực tiếp. Dân chủ trực tiếp là một trong hai hình thức chính và phổ biến của dân chủ. Với dân chủ trực tiếp, người dân sẽ tự mình quyết định và tham gia xây dựng các luật lệ, chính sách quan trọng của cộng đồng và đất nước.

ADVERTISEMENT