logo

Hình bên mô tả sự biến đổi tần số alen a ở ba quần thể (1), (2), (3) của một loài chuột

Câu hỏi :

Hình bên mô tả sự biến đổi tần số alen a ở ba quần thể (1), (2), (3) của một loài chuột đang chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên qua các thế hệ. Trong đỏ, alen A quy định màu lông đen có ưu thế thích nghi hơn và trội hoàn toàn so với alen a quy định màu lông trắng. Biết kích thước ban đầu của các quần thể (1), (2), (3) lần lượt là 20, 1000, 20 cá thể. Có bao nhiêu phát biểu sau đây về ba quần thể này là đúng?

I. Tần số alen a của quần thể (3) biến động nhiều hơn so với quần thể (2).

II. Yếu tố ngẫu nhiên có thể đào thải hoàn toàn alen trội có lợi ra khỏi quần thể.

III. Ở thế hệ 39, quần thể (1) chỉ toàn các cá thể có kiểu gen aa.

IV. Ở thế hệ 50, quần thể (3) chỉ toàn các cá thể có kiểu hình lông đen.

Hình bên mô tả sự biến đổi tần số alen a ở ba quần thể (1), (2), (3) của một loài chuột

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Hình bên mô tả sự biến đổi tần số alen a ở ba quần thể (1), (2), (3) của một loài chuột

Dựa vào hình trên, cả 4 phát biểu đã cho trong bài về ba quần thể này đều đúng.

icon-date
Xuất bản : 01/07/2023 - Cập nhật : 01/07/2023