logo

Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người. Biết rằng không xảy ra đột biến

Câu hỏi :

Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người. Biết rằng không xảy ra đột biến, trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào về bệnh này là đúng?

Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người. Biết rằng không xảy ra đột biến

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Trong các phát biểu trên, phát biểu nào về bệnh này là: Bệnh do hai gen không alen nằm trên các NST thường, tương tác theo kiểu bổ sung.

icon-date
Xuất bản : 01/07/2023 - Cập nhật : 01/07/2023