logo

Google App Engine có bao nhiêu thành phần chính?

Câu hỏi :

Google App Engine có bao nhiêu thành phần chính?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Google App Engine có 7 thành phần chính:

1. Môi trường thực thi

2. Các file server tĩnh

3. Kho dữ liệu

4. Thực thể và thuộc tính

5. Các dịch vụ

6. Tài khoản

7. Các công cụ lập trình

icon-date
Xuất bản : 13/02/2023 - Cập nhật : 13/02/2023