logo
ADVERTISEMENT

Giải thích vì sao Nitrogen chỉ phản ứng với Oxygen ở nhiệt độ cao hoặc khi có tia lửa điện?

Câu hỏi: Phản ứng giữa khí nitrogen và oxygen chỉ xảy ra ở nhiệt độ cao (3000 °C) hoặc nhờ tia lửa điện:

N2(g) + O2(g) → 2NO(g)

a) Phản ứng trên toả nhiệt hay thu nhiệt?

b) Bằng kiến thức về năng lượng liên kết trong phân tử các chất, hãy giải thích vì sao phản ứng trên khó xảy ra.

Giải thích vì sao Nitrogen chỉ phản ứng với Oxygen ở nhiệt độ cao hoặc khi có tia lửa điện?

Trả lời:

Cách trả lời 1: 

a. Do phản ứng chỉ xảy ra ở nhiệt độ cao (3000 °C) hoặc nhờ tia lửa điện nên đó là phản ứng thu nhiệt

b. Do năng lượng liên kết trong các phân tử các chất phản ứng rất lớn (N2: 945 kJ/mol, O2 494 kJ/mol) so với sản phẩm (NO: 607 kJ/mol) nên phản ứng khó xảy ra.

Cách trả lời 2: 

a. Do đó là phản ứng thu nhiệt vì phản ứng này chỉ sảy ra ở trường hợp điệt độ cao hoặc nhờ vào tịa lửa điện. 

b. So với các sản phẩm (NO: 607 kJ/mol), năng lượng liên kết trong các phân tử phản ứng lớn hơn nên khó xảy ra phản ứng. 

ADVERTISEMENT