logo

Giải Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ 18 - 19

Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Quan sát bức chân dung hình 3, em hãy:

- Ghi dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật.

- Nêu những phát minh tiêu biểu mà em biết.

Lời giải

+ Ghi dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật.

 Giải Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

+ Nêu những phát minh tiêu biểu mà em biết.

- Thuyết vạn vật hấp dẫn.

ADVERTISEMENT