logo
ADVERTISEMENT

Gây trở ngại cho giao thông, cho việc khai thác tài nguyên và giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi là do?

Câu hỏi :

Gây trở ngại cho giao thông, cho việc khai thác tài nguyên và giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi là do?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Dựa vào sgk Địa lí 12 trang 34 thì nguyên nhân chính gây trở ngại cho giao thông, cho việc khai thác tài nguyên và giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi là do địa hình hiểm trở, bị chia cắt mạnh, nhiều sông suối, hẻm vực, sườn dốc cao.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT